مطالب مرتبط با کلید واژه

بهداشت خانواده


معرفی افراد بهداشت خانواده

خانم دکتر نظری           مدیر گروه سلامت خانواده  tasnim1371@yahoo.com عشرت سادات موسوی   رئیس گروه نوزادان و کودکان  eshrat_mousavi@yahoo.com اکرم حمزه‌لویان            کارشناس مسئول مادرانahamzehlouyan@yahoo.com دکتر محسن فدوی  کارشناس جمعیتsadavima@yahoo.com دکتر وحیده یارمحمدی     کارشناس سلامت میانسالان سالمندانvahideyarm2@gmail.com ریحانه میکائیلیان           کارشناس سلامت نوزادان و کودکانr.mikaeliyan@yahoo.com مریم پناهی                  کارشناس سلامت نوزادان ...

تاریخچه واحد

واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی از سال 1368 با مدیریت خانمعزتوحیدیان و در زمان تصدی اقای علی اکبر رضایی آشتیانی رییس مرکز بهداشت استانتشکیل شده است . بهبود امید به زندگی و کاهش ...