مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه


تاریخچه واحد

واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی از سال 1368 با مدیریت خانمعزتوحیدیان و در زمان تصدی اقای علی اکبر رضایی آشتیانی رییس مرکز بهداشت استانتشکیل شده است . بهبود امید به زندگی و کاهش ...