مطالب مرتبط با کلید واژه

وظایف


وظایف گروه بهداشت دهان ودندان

  1-بررسی آمار عملکرد واحد های بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان های تابعه و تجزیه و تحلیل آن وارسال پس خوراند به آنها. 2- ارسال آمار عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشت تابعه به پورتال اداره سلامت دهان ...