مطالب مرتبط با کلید واژه

اداری


امور اداری

1- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای قوانین بخشنامه ها آئین نامه های استخدامی و دستورالعمل های واصله و همکاری با سایر مسئولین به منظور ایجاد هماهنگی . 2- اقدام لازم به منظور پیش بینی و تامین پرسنل مورد نیاز واحد ...

برگزاری آزمون الکترونیک « راهکارهای سلامت اداری »

 برگزاری آزمون غیرحضوری «  راهکارهای سلامت اداری  » به میزان  10  ساعت قابل ثبت در شناسنامه آموزشی همکاران بصورت آزمون الکترونیکی از دوره‌ های مشترک اداری ( شغلی )  مصوب دانشگاه در سال 1401 جهت گروه هدف: کلیه همکاران ، به جز همکاران  قرارداد شرکتی و همکاران طرحی ، ...


اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی،

آیین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی،

آیین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی، ثبت وتکمیل موافقتنامه کارکنان سال۱۴۰۲ به منظوررعایت دقیق مدیریت عملکرد کارکنان (تکمیل موافقتنامه ) بعمل آید. وکارکنان مشمول ارزیابی عملکرد تا تاریخ ۱۵ / ۹ / ۱۴۰۲نسبت به ثبت فرم شاخص های اختصاصی در سامانه اقدام نمایند.

ادامه مطلب