داروخانه

تعداد بازدید:۲۶۹۷

داروخانه

مسئول فنی در تایم صبح : دکتر بابایی

مسئول فنی در تایم عصر: دکتر عظیمی
 


خدمات و تجهیزات :
 تامین و ارائه داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران بستری
 تامین دارو و تجهیزات جدید مطرح شده در کمیته دارو - درمان
 اجرای دستور العمل های ارسالی
 پیگیری و تامین دارو هایی که دریک مقطع زمانی دچار کمبود می شوند


تلفن مستقیم :
تلفن د اخلی :212-213

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲