روانشناسی

تعداد بازدید:۹۸۱

نام واحد: روانشناسی

کارشناس واحد: خانم ندا فردوسی

مقطع و مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شرح وظایف واحد:

تلفن مستقیم:----

داخلی:292

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۹