مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


زنان سرپرست خانوار

استعلام تعریف زنان سرپرست خانوار از رئیس کل محترم دادگستری کل استان مرکزی

با عنایت به قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و با توجه به تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق که اشعار داشته؛ "زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول قانون مذکور می گردند " طی نامه ای و طرح چند پرسش به ریاست کل محترم دادگستری کل استان مرکزی خواستار مشخص نمودن تعریف مشمولین این ماده واحده را داشتیم . نامه ی مذکور به پیوست بارگذاری می گردد.

ادامه مطلب
حداقل حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می یابد

تعیین حداقل حقوق ۳.۵ میلیون تومان برای کارمندان دولت در سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق کارکنان دولت، در سال ۱۴۰۰ را مبلغ ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند.‌ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

ادامه مطلب

معرفی همکاران

مدیریـت امـور حقوقـی و قراردادهـا :                                 سید جواد رضایی                                کاردانی علوم آزمایشگاهی                                کارشناسی حقوق                           ...