مطالب مرتبط با کلید واژه

دندانپزشکی اراکمدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

چارت درسی

چارت درسی

چارت تحصیلی دندانپزشکی : مقطع علوم پایه چارت تحصیلی دندانپزشکی : مقطع بالین

طرح دوره گروه جراحی دهان فک و صورت

طرح دوره گروه جراحی دهان فک و صورت

طرح دوره بی حسی موضعی طرح دوره بیماری های سیستمیک 2  طرح دوره درد و دارو شناسی طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت نظری 1 طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت نظری2  طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت عملی1 طرح دوره درس جراحی دهان،فک و صورت ...

طرح درس گروه اندودنتیکس

طرح درس گروه اندودنتیکس

طرح درس پالپ و پری اپیکال طرح درس اندودنتیکس نظری1 طرح درس اندودنتیکس نظری2 طرح درس اندودنتیکس عملی1 طرح درس اندودنتیکس عملی2 طرح درس اندودنتیکس عملی3  

طرح درس گروه دندانپزشکی ترمیمی

طرح درس گروه دندانپزشکی ترمیمی

طرح درس آناتومی و مورفولوژی دندان طرح درس مواد دندانی طرح درس ترمیمی نظری1 طرح درس ترمیمی نظری2 طرح درس ترمیمی عملی1 طرح درس ترمیمی عملی2 طرح درس ترمیمی عملی3

طرح دوره دندانپزشکی کودکان

طرح دوره دندانپزشکی کودکان

طرح دوره دندانپزشکی کودکان نظری1 طرح دوره دندانپزشکی کودکان نظری2 طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی1 طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی2 طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی3

کانال معاونت آموزشی

کانال معاونت آموزشی

لینک کانال معاونت آموزشی در پیام رسان بله به آدرس mededu_ir@ با عضویت در کانال یادشده می توانید از اخبار  و رویدادهای معاونت آموزشی مطلع شوید.