مطالب مرتبط با کلید واژه

اراک


مدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

کانال معاونت آموزشی

کانال معاونت آموزشی

لینک کانال معاونت آموزشی در پیام رسان بله به آدرس mededu_ir@ با عضویت در کانال یادشده می توانید از اخبار  و رویدادهای معاونت آموزشی مطلع شوید.