مدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

تعداد بازدید:۳۳۱۰
  

نام و نام خانوادگی:  آقای حسین احمدی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33691355 - 086

شماره تماس داخلی: ..........

آدرس: اراک هپکو خیابان نواب صفوی رو به روی اداره پست مرکزی دانشکده دندانپزشکی

سوابق اجرایی

 •   رئیس امور عمومی معاونت دانشجویی
 •  مدیر امور عمومی ساختمان شماره 2 گلستان
 •  مدیر امور عمومی بیمارستان خوانساری
 •  مدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی 
 •  مدیر امور عمومی بیمارستان خوانساری
 •  مدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی 

 

شرح وظایف

 • برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت و خدمات اداری و پشتیبانی

 • سازماندهی تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود تفویض اختیار واحدها

 • پیش بینی نیازهای دانشکده

 • رسیدگی به امور قرار دادها

 • نظارت، ارزشیابی، پیگیری حسن انجام کار واحدهای ذیربط

 • تکریم ارباب رجوع وهمکاران

کلید واژه ها: امور عمومی آقای حسین احمدی اراک دندانپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱