کارشناس پژوهش

تعداد بازدید:۹۶۸

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهره مجیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

کارشناس پژوهش دانشکده دندانپزشکی


شرح وظایف:
•    هماهنگی برگزاری جلسات شورای پژوهشی
•    شرکت درجلسات شورای پژوهشی و تدوین و نگارش صورتجلسات شورا
•    پیگیری مصوبات جلسات
•    هماهنگی و ارتباط با دانشجویان قبل و بعد از برگزاری جلسات شورا
•    هماهنگی و ارتباط کامل با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در مورد مسایل پژوهشی دانشکده
•    بارگذاری صورتجلسات در سامانه پژوهان
•    بررسی پایان نامه های دانشجویان پس از بارگذاری در سامانه پژوهان  
•    هماهنگی با مقام مافوق دانشکده ( معاون پژوهشی )

 

 

کلید واژه ها: پژوهش زهره مجیدی دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰