مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهش


معاون پژوهشی دانشکده

دکتر افروز نخستین سمت: معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی  مدرک: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی     شرح وظایف: ۱-برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد فعالیتهای پژوهشی ( بر اساس ضوابط پژوهشی دانشگاه) در شورای پژوهشی دانشگاه ۲-تدوین برنامه راهبردی پژوهشی دانشکده جهت اجرا و نظارت و ...

کارشناس پژوهش

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهره مجیدی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی کارشناس پژوهش دانشکده دندانپزشکی شرح وظایف: •    هماهنگی برگزاری جلسات شورای پژوهشی •    شرکت درجلسات شورای پژوهشی و تدوین و نگارش صورتجلسات شورا •    پیگیری مصوبات جلسات •    هماهنگی و ارتباط با دانشجویان ...