مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهش


معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

کارشناس پژوهش

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهره مجیدی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی کارشناس پژوهش دانشکده دندانپزشکی شرح وظایف: •    هماهنگی برگزاری جلسات شورای پژوهشی •    شرکت درجلسات شورای پژوهشی و تدوین و نگارش صورتجلسات شورا •    پیگیری مصوبات جلسات •    هماهنگی و ارتباط با دانشجویان ...