کارشناس دفتر توسعه آموزش

تعداد بازدید:۵۵۸

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سیما حمیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

سمت: کارشناس EDC

شرح وظایف

انجام فعالیت های جاری و مداوم دفتر توسعه آموزش
تهیه پیش نویس مکاتبات
پیگیری امور جاری و تهیه مستندات پاسخگویی به مکاتبات
پیگیری نامه ها
برقراری ارتباط با اعضای هیات علمی به منظور اطلاع رسانی امور جاری
طبقه بندی و تفکیک مکاتبات و بایگانی ها و تهیه گزارش
برگزاری کلیه کارگاه ها از مرحله ارسال نامه و اطلاعیه تا هماهنگی برای ارزشیابی کارها
جمع آوری طرح دوره ها و درس ها
استخراج نتایج ارزشیابی ها و ارسال برای هیات علمی
هماهنگی و فراخوان برگزاری جلسات داخلی دفتر و نیز جلسات دفتر با معاونت آموزشی
تنظیم صورت جلسات و طبقه بندی و آماده سازی آنها

 

کلید واژه ها: کارشناس دفتر توسعه آموزش EDO دانشکده دندانپزشکی سیما حمیدی

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰