مطالب مرتبط با کلید واژه

EDO


کارشناس دفتر توسعه آموزش

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سیما حمیدی مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی سمت: کارشناس EDC شرح وظایف انجام فعالیت های جاری و مداوم دفتر توسعه آموزش تهیه پیش نویس مکاتبات پیگیری امور جاری و تهیه مستندات پاسخگویی به مکاتبات پیگیری نامه ها برقراری ارتباط با اعضای هیات ...