نظرسنجی

عنوان فرم
 • 0
 • عملکرد دانشکده توانبخشی*.به نظر شما دانشکده توانبخشی در خصوص پیشبرد اهداف دانشجویان چگونه عمل کرده است؟
  1
 • یک مورد را انتخاب کنید.*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  2