طرح درس های مصوب رشته شنوایی شناسی

تعداد بازدید:۸۷۵

طرح درس آکوستیک

طرح درس سایکوآکوستیک

طرح درس آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل

طرح درس آزمون های فیزیولوژیک شنوایی

طرح درس اصول توانبخشی 

طرح درس ارزیابی پایه شنوایی

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۴۰۰