معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۶۱۶۹

 

          معاون آموزشی دانشکده :  آقای محسن سرحدی

رزومه: CV

ایمیل: m.sarhady@arakmu.ac.ir

تلفن داخلی: 302

این معاونت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی دانشکده را به عهده دارد و بر کیفیت و کمیت آموزشهای تئوری و بالینی و نیز فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی نظارت دارد. همچنین این معاونت با راه اندازی واحدتوسعه وارزشیابی آموزش، کیفیت آموزش را ارزیابی، کنترل و هدایت می کند.

 

وظایف :

۱- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب

 

۲-انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی وتطبیق با نیازهای علمی پزشکی و عملی کردن توانبخشی مبتنی بر جامعه

 

۳-برقراری ارتباط با سایر موسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشوربه منظور انجام مبادلات علمی

 

۴- نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و حصول اطمینان از حسن اجرای وظائف آنها

 

۵- نظارت بر نحوه ارائه خدمات مراکز درمانی - آموزشی به دانشجویان درقالب واحد کارآموزی

 

۶- کنترل برنامه زمان بندی اعضاء گروه های آموزشی

 

۷- نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب منابع درسی و کنترل شناسنامه دروس و طرح درس های مربوطه

 

۸- نظارت و کنترل برنامه درسی چهارساله گروه های آموزشی و رعایت آئین نامه های مربوطه.

کلید واژه ها: معاونت اموزشی

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱