دفترمطالعه و توسعه آموزش(EDO)

تعداد بازدید:۱۴۹۲

دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی

(Educational Development Office( EDO

دفاتر توسعه آموزش ( EDO ) دانشگاه علوم پزشکی اراک در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه در راستای سیاستهای وزارت متبوع و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC ) شروع به فعالیت خواهند کرد .

 

مسئول EDO :

سرکار خانم دکتر صالحی

دکترای گفتاردرمانی

رسالت:

دفتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO) بمنظور ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاستهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتاً به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید، ارزشیابی و آموزش مداوم میپردازد. این واحد در راستای دستیابی به اهداف خود، بر آن است تا اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورد:

1- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامههای آموزشی و درسی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش درحوزه آموزش

5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

6- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

7- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

 

شرح وظابف دفاترتوسعه آموزش ( EDO ) و نحوه تعامل انها در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

ایجاد دفاتر توسعه آموزش در دانشکده هایی که بیش از 50 نفر عضو هیات علمی دارند ، الزامی است .

تبصره : دانشگاهها می توانند در دانشکده های با کمتر از 50 نفر عضو هیات علمی یا مراکز آموزشی درمانی با بیش از 50 نفر عضو هیات علمی بنا به ضرورت به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، دفاتر توسعه آموزش ایجا کنند .

 شرح وظایف دفاتر توسعه عبارتند از :

 1. همکاری در ارتقای تواتمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای آموزش
 3. دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
 4. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 5. ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مراکز آموزشی درمانی مربوطه
 6. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
 7. مدیر دفتر توسعه دانشکده توسط رئیس دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات از بین اعضای هیات علمی همان دانشکده تعیین می شود .
 8. مدیر دفتر توسعه مراکز آموزشی درمانی ، معاون آموزشی آن کمتر است .
 9. مدیر دفتر توسعه بایستی بعنوان عضو شورای آموزشی دانشکده در جلسات شورا مشارکت فعال داشته باشد.
 10. گرچه دفاتر توسعه از نظر ساختاری تابع دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی مربوطه هستند ولی بمنظور همسوسازی سیاست ها و برنامه های ارتقای کیفی آموزش دانشگاه ، کلیه فعالیت های دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات دانشگاه انجام می شود .
 11. معاون آموزشی دانشگاه بایستی تشکیلات مناسب و مورد نیاز مرکز مطالعات و دفاتر توسعه را جهت تصویب به هیات امنای دانشگاه پیشنهاد نماید .
 12. این آئین نامه در دویست و یکمین جلسه مورخ 18/12/88 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا و جایگزین آئین نامه ها و دستورالعمل های قبلی است .

کلید واژه ها: توسعه EDO دفتر توسعه دانشکده توانبخشی اراک (Educational Development Office( EDO

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱