مطالب مرتبط با کلید واژه

کتابخانه


کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از پایگاه PubMed   آذر 1402 تقدیر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه به مناسبت هفته کتاب   آبان 1402                                          ...

لیست کتابهای کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

ردی‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ س‍رش‍ن‍اس‍ه‌ م‍وض‍وع‌ رده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ CPR اح‍ی‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ ( پ‍ای‍ه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌) اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ق‍ره‌داغ‍ی‌، ف‍ری‍د ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌,ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌ WG,۲۰۵,فلا۱۹۳س,۱۳۹۰   ۲ آزم‍ون‌س‍ازی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍ژوه‍ش‌ WY,۲۰،/۵,آ۴۹۳,۱۳۹۵   ۳ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اب‍زار و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌,اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ WX,۲۰۰,س۱۳۹آ,۱۳۹۲   ۴ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‌ س‍ل‍ول‌ م‍س‍ی‍ب‍ی‌، ق‍اس‍م‌ س‍ل‍ول‌ه‍ا   QH,۵۸۱,م۵۶۱آ,۱۳۸۵ ۵ آش‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ا اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ن‍م‍ی‍ت‍ز، رن‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ WO,۱۶۲,ن۶۵۵آ,۱۳۹۳   ۶ آم‍وزش‌ ...