مطالب مرتبط با کلید واژه

کتابخانه


کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

سی‌و‌چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت ۱۴۰۲   اردیبهشت 1402 بهار بهترین بهانه برای آغاز، وآغاز بهترین بهانه برای زیستن است، آغاز بهار بر شما مبارک     فروردین 1402 ترویج کتاب و کتابخوانی  اسفند 1401 اطلاعیه بازگشت کتابهای نیمسال اول ۱۴۰۱      بهمن 1401 افزایش ...

لیست کتابهای کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

ردی‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ س‍رش‍ن‍اس‍ه‌ م‍وض‍وع‌ رده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ CPR اح‍ی‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ ( پ‍ای‍ه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌) اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ق‍ره‌داغ‍ی‌، ف‍ری‍د ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌,ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌ WG,۲۰۵,فلا۱۹۳س,۱۳۹۰   ۲ آزم‍ون‌س‍ازی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍ژوه‍ش‌ WY,۲۰،/۵,آ۴۹۳,۱۳۹۵   ۳ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اب‍زار و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌,اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ WX,۲۰۰,س۱۳۹آ,۱۳۹۲   ۴ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‌ س‍ل‍ول‌ م‍س‍ی‍ب‍ی‌، ق‍اس‍م‌ س‍ل‍ول‌ه‍ا   QH,۵۸۱,م۵۶۱آ,۱۳۸۵ ۵ آش‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ا اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ن‍م‍ی‍ت‍ز، رن‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ WO,۱۶۲,ن۶۵۵آ,۱۳۹۳   ۶ آم‍وزش‌ ...