مطالب مرتبط با کلید واژه

کتابخانه


کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

افزایش ساعت کاری کتابخانه مرکزی در ایام امتحانات.خرداد1403 به اطلاع میرساند برای ثبت نام«یارانۀ اعتباری خرید کتاب»  سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 16 اردیبهشت از ساعت 9صبح به آدرس  https://bon.tibf.ir مراجعه نمائید.اردیبهشت 1403 استاد گرامی، دانشجوی عزیز خواهشمند است جهت خرید کتاب های ...

لیست کتابهای کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

ردی‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ س‍رش‍ن‍اس‍ه‌ م‍وض‍وع‌ رده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ CPR اح‍ی‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ ( پ‍ای‍ه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌) اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ق‍ره‌داغ‍ی‌، ف‍ری‍د ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌,ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌ WG,۲۰۵,فلا۱۹۳س,۱۳۹۰   ۲ آزم‍ون‌س‍ازی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍ژوه‍ش‌ WY,۲۰،/۵,آ۴۹۳,۱۳۹۵   ۳ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اب‍زار و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌,اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ WX,۲۰۰,س۱۳۹آ,۱۳۹۲   ۴ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‌ س‍ل‍ول‌ م‍س‍ی‍ب‍ی‌، ق‍اس‍م‌ س‍ل‍ول‌ه‍ا   QH,۵۸۱,م۵۶۱آ,۱۳۸۵ ۵ آش‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ا اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ن‍م‍ی‍ت‍ز، رن‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ WO,۱۶۲,ن۶۵۵آ,۱۳۹۳   ۶ آم‍وزش‌ ...