اخبار - آرشیو

گزارش جلسه فصلی آمار بیمارستانی

در تاریخ ۲۵ /۲/۹۷ جلسه فصلی آمار بیمارستانی با حضور سرکار خانم شوقی کارشناس آمار این مدیریت و کارشناسان محترم آمار بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه و تامین اجتماعی و خصوصی تشکیل شد

ادامه مطلب