اطلاعیه - آرشیو

وزارت بهداشت، از سازمان‌های دولتی پیشرو برای قرارگیری در مسیر ارزیابی است.

در جلسه هماهنگی ارزیابان جایزه تعالی منابع انسانی که با حضور محسن صابری، مدیر جایزه تعالی منابع انسانی و دبیر انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، دکتر سید علی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اینکه شرکت در اینگونه ارزیابی‌ها معمولا برای بخش خصوصی اهمیت داشته و دستگاه‌های دولتی آن را تاثیرگذار ندانسته و تمایلی به حضور نشان نمی‌دهند، گفت: وزارت بهداشت از جمله سازمان‌هایی است که با هدف ایجاد جریان بهبود و توسعه، همواره از شرکت در چنین ارزیابی‌هایی، استقبال می‌کند.

ادامه مطلب