اطلاعیه

درگذشت همکار گرامی آقای رضا ایزدیاری

درگذشت همکار گرامی آقای رضا ایزدیاری گالری

﷽.انــالــلــه وانــاالــیــه راجــعــون اَعــُوذُ بــِالــلــهِ مــِنــَ الــشــَّیْطــٰانــِ الــرَّجــیمــِ. یَا أَیَّتــُهَا الــنــَّفــْســُ الــْمــُطــْمــَئِنــَّةُ ﴿۲۷﴾ارْجــِعــِی إِلــَى رَبــِّکِ رَاضــِیَةً مــَرْضــِیَّةً ﴿۲۸﴾فــَادْخــُلــِی فــِی عــِبــَادِی ﴿۲۹﴾ وَادْخــُلــِی جــَنــَّتــِی ﴿۳۰)(ســوره مــبــارک فــجــر ۲۷ تــا ۳۰) اى نــفــس مــطــمــئنــه (۲۷)خــشــنــود و خــداپــســنــد بــه ســوى پــروردگــارت بــازگــرد (۲۸)و در مــیان بــنــدگــان مــن درآى (۲۹)و در بــهشــت مــن داخــل شــو (۳۰)

ادامه مطلب