اطلاعیه

برگزاری جلسه تعیین تکلیف نیروهای phc

برگزاری جلسه تعیین تکلیف نیروهای phc گالری

با حضور معاونین توسعه وبهداشت وسایر اعضاء در دفتر توسعه برگزار شد. در این جلسه در خصوص تعیین وتکلیف نیروهای phcوتامین نیروی انسانی وتجهیز مراکز بهداشت بحث وتبادل نظر شد.

ادامه مطلب
درگذشت همکار گرامی آقای رضا ایزدیاری

درگذشت همکار گرامی آقای رضا ایزدیاری گالری

﷽.انــالــلــه وانــاالــیــه راجــعــون اَعــُوذُ بــِالــلــهِ مــِنــَ الــشــَّیْطــٰانــِ الــرَّجــیمــِ. یَا أَیَّتــُهَا الــنــَّفــْســُ الــْمــُطــْمــَئِنــَّةُ ﴿۲۷﴾ارْجــِعــِی إِلــَى رَبــِّکِ رَاضــِیَةً مــَرْضــِیَّةً ﴿۲۸﴾فــَادْخــُلــِی فــِی عــِبــَادِی ﴿۲۹﴾ وَادْخــُلــِی جــَنــَّتــِی ﴿۳۰)(ســوره مــبــارک فــجــر ۲۷ تــا ۳۰) اى نــفــس مــطــمــئنــه (۲۷)خــشــنــود و خــداپــســنــد بــه ســوى پــروردگــارت بــازگــرد (۲۸)و در مــیان بــنــدگــان مــن درآى (۲۹)و در بــهشــت مــن داخــل شــو (۳۰)

ادامه مطلب