اطلاعیه - آرشیو

برگزاری جلسه تعیین تکلیف نیروهای phc

برگزاری جلسه تعیین تکلیف نیروهای phc گالری

با حضور معاونین توسعه وبهداشت وسایر اعضاء در دفتر توسعه برگزار شد. در این جلسه در خصوص تعیین وتکلیف نیروهای phcوتامین نیروی انسانی وتجهیز مراکز بهداشت بحث وتبادل نظر شد.

ادامه مطلب