مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


معرفی معاون توسعه مدیریت ومنابع

آقای دکتر سعیدرضاسلطانی  معاون توسعه مدیریت ومنابع  مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی بیهوشی سابقه خدمت: 6سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع شماره تلفن مستقیم:33137400 شماره نمابر:33130352 شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2240

معرفی مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

آقای وهب حبیب پور  مدیر توسعه سازمان وتحول اداری مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقه خدمت: 13سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری شماره تلفن مستقیم:3130130 3    شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055 ...

معرفی مدیرمنابع انسانی

خانم دکتر طیبه رضایی عارف  مدیرمنابع انسانی مدرک تحصیلی :دکترای حرفه‌ای سابقه خدمت: 15سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم - مدیریت منابع انسانی 33133884:شماره تلفن مستقیم شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2231

معرفی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

آقای فرشید خازنچین  مدیر بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت مالی سابقه خدمت:12سال آدرس محل کار :  خیابان شیرودی -خیابان علم الهدی-دانشگاه علوم پزشکی اراک -  طبقه دوم - مدیریت  بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد تلفن مستقیم : ...

معرفی مدیرامورپشتیبانی ورفاهی

آقای محسن محمدی  مدیرامور پشتیبانی ورفاهی مدرک تحصیلی :کارشناس امور اداری (گواهینامه تخصصی نوع دوم) سابقه خدمت: 26سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه سوم- مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی شماره تلفن مستقیم:33133884 شماره مرکز تلفن: 8-33136055شماره داخلی :2231

معرفی مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

آقای محسن جاویدان  مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی مدرک تحصیلی : سابقه خدمت: سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - مدیریت منابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی شماره تلفن مستقیم: 33133882 شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2243