مطالب مرتبط با کلید واژه " خیابان علم الهدی "


معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع

آقای حسن مداحی مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع مدرک تجصیلی :کارشناسی زبان وادبیات فارسی سابقه خدمت: 20سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع شماره تلفن مستقیم:33137400 شماره نمابر:33130352 شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن ...

معرفی مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

خانم زهرا نادری  مدیرتوسعه سازمان وتحول اداری مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقه خدمت: 29سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری شماره تلفن مستقیم:3130130 3    شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره ...

معرفی مدیرمنابع انسانی

خانم دکتر طیبه رضایی عارف  مدیرمنابع انسانی مدرک تحصیلی :دکترای حرفه‌ای سابقه خدمت: 15سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه سوم - مدیریت منابع انسانی 33133884:شماره تلفن مستقیم شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2231

معرفی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

آقای فرشید خازنچین  مدیر بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت مالی سابقه خدمت:12سال آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی اراک - خیابان علم الهدی-  معاونت توسعه مدیریت ومنابع- مدیریت  بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد تلفن مستقیم : ...

معرفی مدیرامورمالی

آقای محسن جیریایی مدیر امور مالی مدرک تحصیلی:کارشناس ارشدمدیریت دولتی سابقه خدمت:12سال آدرس محل کار:اراک – خیابان شهید شیرودی – خیابان علم الهدی – دانشگاه علوم پزشکی اراک - طبقه سوم - مدیریت امور مالی شماره تلفن  مستقیم : 33136071 - 086 شماره نمابر:33136071 - 086 شماره مرکزتلفن ...

معرفی مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

آقای مهندس حسن عالیخانی مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی مدرک تحصیلی :کارشناسی مهندسی عمران سابقه خدمت: 27سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - مدیریت منابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی شماره تلفن مستقیم: 33133882 شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055 ...