مطالب مرتبط با کلید واژه " معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت "


وزارت بهداشت، از سازمان‌های دولتی پیشرو برای قرارگیری در مسیر ارزیابی است.

در جلسه هماهنگی ارزیابان جایزه تعالی منابع انسانی که با حضور محسن صابری، مدیر جایزه تعالی منابع انسانی و دبیر انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، دکتر سید علی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اینکه شرکت در اینگونه ارزیابی‌ها معمولا برای بخش خصوصی اهمیت داشته و دستگاه‌های دولتی آن را تاثیرگذار ندانسته و تمایلی به حضور نشان نمی‌دهند، گفت: وزارت بهداشت از جمله سازمان‌هایی است که با هدف ایجاد جریان بهبود و توسعه، همواره از شرکت در چنین ارزیابی‌هایی، استقبال می‌کند.

ادامه مطلب