مطالب مرتبط با کلید واژه

معاون درمان


دکتر رحیمی در دیدار با معاونین درمان و پرستاری وزارت بهداشت: هویت‌بخشی به حوزۀ پرستاری با اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

دکتر رحیمی در دیدار با معاونین درمان و پرستاری وزارت بهداشت: هویت‌بخشی به حوزۀ پرستاری با اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گالری

دکتر بهروز رحیمی در جلسۀ بازتوزیع و جمع‌بندی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بیان کرد: هویت‌بخشی به پرستاری یک امر اساسی است که با اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.

ادامه مطلب