شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۶۷۰

این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان، بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی، ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی و بستر سازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی به فعالیت خود ادامه دهد.سایر وظایف عبارتند از :

 استقرار ساختار کمیته های توسعه آموزش دانشجویی منطبق با اساسنامه کشوری 
راه اندازی، حمایت و نظارت بر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه و دانشکده ها

توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش

کلید واژه ها: دانشجو کمیته

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱