مطالب مرتبط با کلید واژه

ورود به سامانه


تاریخچه

تاریخچه و چگونگی تشکیل اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی سابقه فعالیت دفتر بازآموزی و آموزشهای ضمن خدمت به زمانی برمی گردد که وزارت بهداری مسئولیت بهداشت و درمان کشور را بعهده داشت و مسائل آموزش پزشکی و پیراپزشکی به عهده ...