معرفی

تعداد بازدید:۱۷۴۳

هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اراک ، با عنایت به موافقت نامه شماره 500/3610/د مورخ 1396/8/27 مقام عالی وزارت مبنی بر تأیید اعضای منتخب هیأت ممیزه ، در سال 1396 تشکیل گردید و در تاریخ 1396/10/12 اولین جلسه برگزار گردید .

در این خصوص دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه مسئول رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب استادیاری ، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام فعالیتهای فرهنگی تربیتی ، آموزشی ، پژوهشی و فناوری ، خدمات علمی، اجرایی آنان می باشد . همچنین مواردی مانند احتساب سوابق آموزشی ، رکود علمی و ... را بررسی می نماید که این موارد باعث رشد فعالیتهای عضو هیأت علمی در خانواده دانشگاه و اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه مؤثر می باشد .

برخی از مهمترین اهداف این دبیرخانه  :     

  1. تکریم اعضای محترم هیأت علمی و پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه در کمترین زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای ارتقاء عمودی
  2. برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی ، گردش کار مناسب و تسهیل فرآیندهای اجرایی مرتبط با ارتقاء علمی اعضای هیأت علمی
  3. برنامه ریزی جهت بهره گیری از روش های نوین و سامانه ای در اجرای فرآیند ارتقاء عمودی اعضای هیئت علمی .

کلید واژه ها: معرفی دبیرخانه

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰