مطالب مرتبط با کلید واژه

دبیرخانه


دبیرخانه طرح تحول در نظام آموزش

     بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم -بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور -بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها بسته اعتلای اخلاق ...

معرفی

هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اراک ، با عنایت به موافقت نامه شماره 500/3610/د مورخ 1396/8/27 مقام عالی وزارت مبنی بر تأیید اعضای منتخب هیأت ممیزه ، در سال 1396 تشکیل گردید و در تاریخ 1396/10/12 اولین جلسه برگزار گردید . در ...

ساز و کار اجرایی دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ساز و کار اجرایی دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بند اول: تشکیل دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ۱-۱ :تعیین مدیر مرکز مطالعات به عنوان دبیر برنامه ...