مطالب مرتبط با کلید واژه

دبیرخانه


دبیرخانه طرح تحول در نظام آموزش

     بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم -بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور -بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها بسته اعتلای اخلاق ...