اخبار اصلی - آرشیو

خودکشی، مرگی قابل پیشگیری

خودکشی، مرگی قابل پیشگیری

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک و عضو کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: خود کشی یک مسئله مهم، قابل اعتنا و قابل پیشگیری است و همگان می توانند نقش کلیدی در پیشگری از آن ایفا کنند.

ادامه مطلب