معرفی افراد واحد بهداشت محیط

تعداد بازدید:۲۳۸۳

نام

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

مهندس حسن مهرعلی

مدیر گروه سلامت محیط و کار

کارشناس ارشد محیط زیست

08633666369

مهندس فضیله درد شیخ ترکمانی

رئیس گروه سلامت محیط

کارشناس ارشد بهداشت محیط

08633666365

مهندس بهمن رمضی

کارشناس سلامت محیط

کارشناس بهداشت محیط

08633678637

مهندس مهدیه حمیدی

کارشناس سلامت محیط

کارشناس بهداشت محیط

08633678637

مهندس لیلا صادقی

کارشناس سلامت محیط

کارشناس بهداشت محیط

08633678637

مهندس مهدی خدایاری

کارشناس سلامت محیط

کارشناس بهداشت محیط

08633678637

مهندس مجتبی قلعه نوئی

کارشناس سلامت محیط

کارشناس بهداشت محیط

08633678637

کلید واژه ها: معرفی افراد بهداشت محیط