مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی افراد


معرفی افراد واحد بهداشت محیط

نام سمت مدرک تحصیلی شماره تماس مهندس حسن مهرعلی مدیر گروه سلامت محیط و کار کارشناس ارشد محیط زیست 08633666369 مهندس فضیله درد شیخ ترکمانی رئیس گروه سلامت محیط کارشناس ارشد بهداشت محیط 08633666365 مهندس بهمن رمضی کارشناس سلامت محیط کارشناس بهداشت محیط 08633678637 مهندس مهدیه حمیدی کارشناس سلامت محیط کارشناس بهداشت محیط 08633678637 مهندس لیلا صادقی کارشناس سلامت محیط کارشناس ...

معرفی افراد بهداشت خانواده

خانم دکتر نظری           مدیر گروه سلامت خانواده  tasnim1371@yahoo.com عشرت سادات موسوی   رئیس گروه نوزادان و کودکان  eshrat_mousavi@yahoo.com اکرم حمزه‌لویان            کارشناس مسئول مادرانahamzehlouyan@yahoo.com دکتر محسن فدوی  کارشناس جمعیتsadavima@yahoo.com دکتر وحیده یارمحمدی     کارشناس سلامت میانسالان سالمندانvahideyarm2@gmail.com ریحانه میکائیلیان           کارشناس سلامت نوزادان و کودکانr.mikaeliyan@yahoo.com مریم پناهی                  کارشناس سلامت نوزادان ...

معرفی افراد واحد بهبود تغذیه

نام افراد واحد سمت شماره تماس نسرین یادگاری کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی 08633663360 محدثه رضائی کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی 08633663360