آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزشی بهبود تغذیه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جزوه آموزشی بسیج ۹۹فایل های آموزشی بهبود تغذیه
قند و نمک بسیج اموزشیفایل های آموزشی بهبود تغذیه
پمفلت "توصیه های تغذیه ای در مقابله با بیماری کوید ۱۹"پمفلت "توصیه های تغذیه ای در مقابله با بیماری کوید ۱۹"فایل های آموزشی بهبود تغذیه
پوستر نان سبوسپوستر نان سبوسفایل های آموزشی بهبود تغذیه
بسته خدمتی روز جهانی غذافایل های آموزشی بهبود تغذیه
بسته خدمتی روز جهانی غذافایل های آموزشی بهبود تغذیه
محافظت از کودکان در برابر کرونامحافظت از کودکان در برابر کرونافایل های آموزشی بهبود تغذیه
هرم غذایی کودکان گروه سنی ۵-۱۱ سالهرم غذایی کودکان گروه سنی ۵-۱۱ سالفایل های آموزشی بهبود تغذیه
هرم مواد غذایی نوجوانان گروه سنی۱۲-۱۸ سالهرم مواد غذایی نوجوانان گروه سنی۱۲-۱۸ سالفایل های آموزشی بهبود تغذیه
بسته آموزشی سلفایل های آموزشی بهبود تغذیه
مشاوره تلفنی تغذیه در سامانه ۴۰۳۰مشاوره تلفنی تغذیه در سامانه ۴۰۳۰فایل های آموزشی بهبود تغذیه
توصیه های تغذیه ای در دوران نقاهتتوصیه های تغذیه ای در دوران نقاهتفایل های آموزشی بهبود تغذیه
بهداشت مواد غذایی در رستوران هابهداشت مواد غذایی در رستوران هافایل های آموزشی بهبود تغذیه
مراقبت تغذیه ای کودکان سنین مدرسه و نوجوان در دوران بیماری کووید ۱۹مراقبت تغذیه ای کودکان سنین مدرسه و نوجوان در دوران بیماری کووید ۱۹فایل های آموزشی بهبود تغذیه
توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کروناتوصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونافایل های آموزشی بهبود تغذیه
مراقبت تغذیه ای کودکان سنین مدرسه و نوجوانان در دوران نقاهت بیماری کوید ۱۹مراقبت تغذیه ای کودکان سنین مدرسه و نوجوانان در دوران نقاهت بیماری کوید ۱۹فایل های آموزشی بهبود تغذیه
راهنمای استفاده از ماسک و دستکشفایل های آموزشی بهبود تغذیه
فعالیت بدنی و کرونا ویروسفایل های آموزشی بهبود تغذیه
تغذیه کودک مبتلا به سوء تغذیهفایل های آموزشی بهبود تغذیه
تغذیه در کبد چربفایل های آموزشی بهبود تغذیه