آیین نامه‌ها و فرم‌ها- هر خانه یک پایگاه سلامت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیا مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت مان را می شناسیم ؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
ارتباط با مردم چه اهمیتی دارد؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
چگونه باورها وعقاید مردم را بشناسیم؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
چگونه با باورها وسنت مردم برخورد صحیح داشته باشیم?هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
چگونه از کتابچه های آموزشی رابطان سلامت استفاده کنیم؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
خودمراقبتی چه اهمیتی دارد؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
سیمای سلامت و بیماری در ایران چگونه است؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مراکز خدما ت جامع سلامت چگونه به خانوارهای تحت پوشش خود خدمت ارائه می دهند؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مراکز خدمات جامع سلامت چه کمکی می توانند به رابطان سلامت کنند؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مرکز خدمات جامع سلامت -پایگاه سلامت چه انتظارهایی از رابطان سلامت دارد؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
نظام سلامت کشور از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مسئولیت سلامت جامعه به عهده کیست؟هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
چقدر همدیگر را می شناسیم?هر خانه یک پایگاه سلامت۱۷ شهریور ۱۳۹۹
چک لیست پایش برنامه هرخانه یک پایگاه سلامتهر خانه یک پایگاه سلامت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
سلامت دهان و دندانهر خانه یک پایگاه سلامت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
کنترل خونریزی خارجیهر خانه یک پایگاه سلامت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
دوری از سیگار و قلیانهر خانه یک پایگاه سلامت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
پیشگیری و درمان تروماهر خانه یک پایگاه سلامت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
کمک خواهی از اورژانسهر خانه یک پایگاه سلامت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
کاهش مصرف قند ، نمک ، روغن و چربیهر خانه یک پایگاه سلامت۰۴ شهریور ۱۳۹۹