مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد بهبود تغذیه


وظایف واحد تغذیه

شناسایی مشکلات تغذیه ای موجود در استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن ها برنامه ریزی جهت آموزش تغذیه به گروه های سنی مختلف (کودکان،زنان باردار و شیرده ،نوجوانان ، بزرگسالان ، سالمندان ) برنامه ریزی در خصوص مداخله های موثر ...

معرفی افراد واحد بهبود تغذیه

نام افراد واحد سمت شماره تماس نسرین یادگاری کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی 08633663360 محدثه رضائی کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی 08633663360