مطالب مرتبط با کلید واژه

بیماری


دوره آموزشی انواع بیماری های گوش

برگزاری دوره آموزشی انواع بیماری های گوش را با 4 ساعت امتیاز آموزش ضمن خدمت  در تاریخ 09 / 08 / 1401  در ساعات  8.45 دقیقه  تا ساعت  13  ،   پزشکان  مراکز اعلام شده طبق جدول ذیل  از هر مرکز یک پزشک و  کارشناسان ناظر در تاریخ مذکور در ...


کمیته برون بخشی بیماری التور

برگزاری کمیته برون بخشی بیماری التور ،بیماریهای منتقله از آب و غذا گالری

بر حسب اهمیت بیماریهای منتقله از آب و غذا این کمیته با جلب مشارکت و همکاری بیمارستان ها با محوریت التور تشکیل شده و تاکید بر آشنایی مجدد و یاد آوری مطالبی که در جلسات گذشته گفته شد.

ادامه مطلب