بهداشت خانواده

     واحد بهداشت خانواده در محل مرکز بهداشت شهرستان مستقر است.  خانم مریم استادی کارشناس مسئول واحد می باشد و برنامه های مادران باردار، خدمات نوین میانسالان و خدمات سالمندان را به عهده دارد.

 

خانم منظر غفاری کارشناس کودکان و خانم سمیه ابراهیمی کارشناس برنامه بهداشت باروری واحد بهداشت خانواده هستند.

  خانم سمیه ابراهیمی

     شرح وظایف کارشناس مادران:

1. بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل

2. تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی

3. بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار

4. نوشتن برنامه عملیاتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

5. نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی 

6. پیگیری و انجام مداخلات برنامه باردارها ی پر خطر 

7. ارسال گزارش و آمار مادران پرخطر به معاونت بهداشتی

8. پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی

9. اجرای برنمامه های آموزشی برنامه مادران باردار به مراقبین سلامت 

10. مشارکت و آموزش نیروهای بدواستخدام 

شرح وظیفه کارشناس برنامه خدمات نوین میانسالان :

1. شناسایی و ثبت جمعیت هدف برنامه میانسالان.

2. آموزش به مربیان رابطین در جهت انتقال آموزشها به رابطین بهداشتی و جامعه.

3. آموزش در زمینه پاپ اسمیر و سرطان پستان.

4. افزایش پوشش پاپ اسمیر و آموزش به زنان جامعه هدف(زنان 65-20 ساله همسردار).

5. افزایش آگاهی جامعه نسبت به انجام Self breast exam) ) یا خودآزمایی پستان.

6. آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمینه پاپ اسمیر، سرطان پستان و یائسگی.

7. انجام پایش خدمات نوین میانسالان از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها.

8. برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمینه پاپ اسمیر و معاینات پستان.

9- برگزاری و پیگیری کمیته خدمات نوین میانسلان و پیگیری اجرای مصوبات آن.

     شرح وظایف کارشناس برنامه سالمندان:

1. پیگیری اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در کلیه مراکز شهری، روستایی و خانه های  بهداشت.

2.تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

3. پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی درمانی و اقشار مختلف جامعه

4. جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه

5. انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی

6. هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

7. ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه

8. هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان

9. همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده روز جهانی کودک و هفته سالمند.

10- اجرای برنامه های مربوط به مناسبتهفته سالمندان.

11- نظارت بر چگونگی اجرای اجزای برنامه خدمات نوین سلامت (خطر سنجی، تن سنجی، غربالگری سرطانها و ...)

     شرح وظایف کارشناس کودکان

1. تهیه برنامه عملیاتی سالیانه

2. تهیه شاخص های برنامه های کودکان

3. نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه های کودکان

4. تکمیل چک لیست نظارتی برنامه پایش سلامت کودکان

5. برنامه ریزی و تنظیم کارگاه­ها – جلسات و کلاس های آموزشی جهت آموزش پرسنل محیطی ـ ستادی ـ رابطین  ... در زمینه برنامه های کودکان

6. توزیع اعتبارات ارسالی با توجه به فعالیتهای آموزشی انجام شده و  عملکرد بالا

7. تهیه لیست کمبودها و نواقص تجهیزات و ارائه گزارش به سرپرست مرکز و واحد گسترش

8. بازدید از انبار دارویی

9. برآورد میزان مکمل های کودکان  و داروهای مانا

10 ارزیابی و پایش بیمارستان دوستدار کودک 

11. نظارت بر فعالیت مرکز مشاوره شیردهی

12. همکاری و هماهنگی با مددکاری بیمارستان جهت کمک به درمان و بستری کودکان بیمار بی بضاعت

13. همکاری با بهزیستی و اورژانس اجتماعی در خصوص موادر کودک آزاری، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست

14. پیگیری وضعیت کودکان دارای والدین ادیکت

15. پیگیری وضعیت کودکان بد سرپرست

     شماره تلفن مستقیم: 08644225312

     داخلی 142- 08644228357 تا 9

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۷