مدیر امور عمومی شبکه

تعداد بازدید:۵۲۳
  

نام و نام خانوادگی: پری قاسمی

رشته تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

پست الکترونیک: Parighasemi9070@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644222346

شماره تماس داخلی: 122-08644228357

آدرس: بلوار فاضل نراقی شبکه بهداشت دلیجان

سوابق اجرایی

 • مربی آموزشگاه بهورزی
 • کارشناس گسترش
 • کارشناس امور دارویی
 • مدیر امور عمومی شبکه بهداشت

شرح وظایف

 • بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و امضاء آنها
 • نظارت برامور دفتری و ارسال مراسلات واحدمتبوع
 • نظارت و کنترل لیست حقوقی و مزایای کارکنان از نظررعایت تشریفات
 • نظارت و سرپرستی بایگانی و تحریرات واحدمتبوع
 • نظارت و انجام امور کارگزینی کارمندان و تامین پرسنل مورداحتیاج
 • نظارت برکارکنان تحت پوشش
 • نظارت و کنترل مرخصی و حضور و غیاب پرسنل
 • نظارت بر امور نقلیه
 • پیگیری مسائل اداری کارکنان
 • شرکت در جلسات اداری شهرستان با هماهنگی رئیس شبکه
 • انجام امور اداره در غیاب رئیس شبکه
آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱