واحد آموزش سلامت

تعداد بازدید:۴۵۱
  

نام و نام خانوادگی: مهدی سعیدی

رشته تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک: Mehdi136519@gmail.com

تلفن مستقیم: 

شماره تماس داخلی: 150-08644228357

آدرس: دلیجان بلوار فاضل نراقی- مرکز بهداشت دلیجان

 

شرح وظایف

 • تدوین برنامه عملیاتی واحد
 • انجام نیاز سنجی آموزشی
 • توانمند سازی و انتقال مهارت های آموزشی به اعضای تیم سلامت
 • برنامه‌ریزی و اجرای آموزش جامعه
 • جمع آوری، تحلیل، بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت
 • انجام بازدیدهای نظارتی از واحدهای تابعه، تهیه گزارش بازدید و پیگیری موارد نقص
 • اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت
 •   انجام پژوهش های مرتبط با سلامت
 • همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید به آنه
 • حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه
 • شرکت در جلسات و کمیته‌ها
 • شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط
 • ارائه خدمات سمعی بصری
 • انجام سایر امور محوله
 • برنامه‌ریزی عملیاتی (شامل نیازسنجی، تعیین اهداف و استراتژی) برای اجرای سالانه برنامه ملی خودمراقبتی برای هر یک از رویکردهای خودمراقبتی فردی، سازمانی، اجتماعی و گروه‌های خودیار در سطح شهرستان

 • برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط استراتژیک برای سلامت

 • برنامه ریزی برای آموزش سلامت همگانی طبق برنامه برقراری ارتباط استراتژیک

 • اقدام برای جلب حمایت همه جانبه و آشنایی مخاطبان با اجرای برنامه ملی خودمراقبتی فردی، سازمانی، اجتماعی و گروه خودیار در منطقه تحت پوشش (مکاتبات، جلسه، آموزش همگانی و ...) در سطح شهرستان

 • شرکت در دوره‌های آموزشی برنامه ملی خودمراقبتی و ارزشیابی رسانه و مداخلات آموزش سلامت

 • توانمندسازی کارشناسان مراقب سلامت خانواده و سایر کارکنان بهداشتی برای اجرای برنامه عملیاتی خودمراقبتی در سطح شهرستان

 • خدمات پشتیبانی برای اجرای برنامه  ملی خودمراقبتی (شامل تامین و توزیع ابزارهای خودمراقبتی) در سطح شهرستان

 • نظارت بر آموزش‌های سفیر سلامت

 • برگزاری جلسات ماهانه با کارشناسان مراقب سلامت خانواده تحت پوشش

 • اقدام برای توسعه خودمراقبتی سازمانی (شامل برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری، هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی آن‌لاین برای اعضای شورای ارتقای سلامت، ارزشیابی دوره آموزشی) در سطح شهرستان

 • . اقدام برای توسعه خودمراقبتی اجتماعی (شامل برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری، هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی آن‌لاین، ارزشیابی دوره آموزشی) در سطح شهرستان

 • ارزشیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای حامی سلامت منطقه تحت پوشش طبق چک لیست خودمراقبتی سازمانی/ شوراها سالانه

 • مدیریت فعالیت گروه‌های خودیار منطقه تحت پوشش (شامل تامین و توزیع بسته‌های آموزشی، تکمیل فرم شماره 2 سفیر سلامت در پرونده خانوار، تکمیل چک لیست ارزیابی گروه خودیار به صورت فصلی)

 • نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملی خودمراقبتی

 • ارزشیابی اقدامات انجام شده در برنامه ملی خودمراقبتی در سطح شهرستان (بررسی شاخص‌های برنامه طبق پنل مدیریت اطلاعات سلامت)

 • ارزیابی عملکرد مراکز تابعه

 • مدیریت سامانه ارس (شامل ایجاد شناسنامه و ارزیابی داخلی در هریک از چهار مرحله پیش رسانه/ مداخله، پیش آزمون، اجرا و ارزشیابی)

 • بازدید از مراکز تابعه بر اساس جدول برنامه‌ریزی

 • تشکیل کمیته ساماندهی رسانه

 • . مشارکت در اجرای کمپین‌های آموزشی ابلاغ شده

 • مستندسازی اقدامات انجام شده شماره 1 تا20

 • اجرای برنامه‌های ابلاغ شده از سطوح بالاتر

کلید واژه ها: آموزش سلامت سفیران سلامت رابطین آموزش

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱