واحد مرکز آموزش بهورزی

تعداد بازدید:۴۸۳
  

نام و نام خانوادگی: فرشته ابراهیمی (مدیر آموزشگاه بهورزی)

رشته تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: s.ebrahimi1210@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644220990

شماره تماس داخلی: 138-08644228357

آدرس: دلیجان بلوار فاضل نراقی . مرکز بهداشت

معرفی افراد واحد بهورزی :

 • سمیه ابراهیمی      مربی کارشناس مامایی         08644225312          sebrahimi888@yahoo.com   

شرح وظایف مدیر آموزشگاه بهورزی :

 • سرپرستی امور فنی و اداری مرکز
 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن و پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز مرکز
 • ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 • پی گیری تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و انجام وظایف مربوط به دبیری کمیته
 • برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه , کلی ,  چک لیست آموزشی و ارزیابی آموزشی مربیان
 • مشارکت در آموزشهای نظری – عملی و کار آموزی
 • نظارت بر طرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و نظارت بر ثبت کارنامه و معدل گیری
 • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه و امتحان نهایی
 • پیگیری امور رفاهی فراگیران/کارآموزان بهورزی  
 • نظارت بر رفتار و انظباط فراگیران و کارآموزان بهورزی در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان
 • نظارت برحسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان , ارزشیابی سالانه آنان و برنامه های ارتقاء شغلی
 • تحلیل نتایج آزمونها و ارائه طرحهای مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی
 • برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی از بهورزان شاغل و مراقبین سلامت و اعلام نتایج به واحدهای ستادی
 • انجام وظایف مربوط به دبیری کمیته ی آموزش وبازآموزی
 • اجرای برنامه آموزش بدو خدمت نیروها با همکاری و هماهنگی با کارشناسان ستادی 
 • نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسائی ها و بهبود و ارتقاء  برنامه های آموزشی
 • تامین منابع آموزشی براساس سرفصل دروس ازطریق واحدهای ستادی 
 • انجام وظایف مربوط به رابط فصلنامه بهورزشهرستان به عنوان یک رسانه در بازآموزی مداوم بهورزان
 • برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت شهرستان
 • شرکت در جلسات شورای کارشناسی  مرکز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت  برنامه های مرتبط با مرکز آموزش بهورزی
 • پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات آنها
 • مشارکت در پایش عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی
 • برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی
 • مشارکت فعال در کمیته های علمی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان  
 • ارائه نظر کارشناسی درخصوص موارد اداری مرتبط با بهورزان شاغل درصورت درخواست 
 • تنظیم برنامه های بازدید علمی فرهنگی اجتماعی برای فراگیران /کارآموزان بهورزی و مربیان
 • شرکت فعال دراجرای برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش بهورز ماما و ماما روستا( درمناطق خاص)

کلید واژه ها: مربی مدیر بهورزی مربی مامایی مربی کارشناس مامایی بهورز

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۴۰۲