امور دارویی

     آقای علی معینی مسئول انبار دارویی مرکز بهداشت است. 

     در انبار دارویی مرکز بهداشت خرید داروهای خانه های بهداشت روستایی و تجهیزات پایگاه های سلامت، ثبت تعهدی فاکتورهای خرید و قیمت گذاری آنها، صدور حواله های توزیع دارو و توزیع فیزیکی دارو به روستاها  انجام می شود. اقلام داروی به انضمام تجهیزات بیش از 100 قلم است. تحویل اقلام و داروهای فاصله گذاری و قطره های مکمل کودکان و قرص های مکمل مادران از انبار استان تحویل گرفته و ماهانه توزیع می گردد. تحویل و توزیع شیرخشک و کپسول ویتامین D3 نیز جزو شرح وظایف مسئول انبار است.

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۷