نظارت بر دارو

     این واحد زیر نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان با مسئولیت آقای دکتر پرویز ابراهیمی فعال می باشد و نظارت بر تهیه و توزیع دارو در بیمارستان امام صادق(ع)، مرکز بهداشت و بخش خصوصی را در قالب شرح وظایف زیر انجام می دهد.


شرح وظایف واحد:
- بازدید از داروخانه های خصوصی 
- بازدید از واحد های زیر مجموعه در بیمارستان (داروهای خاص، انبار دارویی،مخدر،ADR، RUD)
- بازدید از واحد های زیر مجموعه در مرکز بهداشت (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت)
- ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با دارو به واحدهای تحت پوشش دولتی و خصوصی و نظارت بر حسن اجرای آن
- بازرسی مشترک از مراکز توزیع غیر قانونی دارو

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷