نظارت بر درمان

خانم مژگان نظری کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان است.

اهم وظایف و مسوولیت های واحد نظارت بر درمان:

1-      بازدید و نظارت بر عملکرد مراکز تشخیصی ودرمانی سطح شهرستان اعم از مطب های خصوصی ، دفاتر کار و موسسات پزشکی

2-      نظارت و کنترل مجوزهای قانونی اشتغال در مراکز تشخیصی و درمانی

3-      نظارت بر حسن اجرای قوانین وایین نامه ها در کلیه مراکز فوق وانجام اقدامات تشخیصی ودرمانی در حیطه اختیارات مجاز

4-      نیاز سنجی ونظارت بر احداث هرگونه موسسه پزشکی

5-      کنترل بکارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوزهای قانونی لازم

6-      بررسی ورسیدگی به شکایات ،پاسخ واعلام نظر کارشناسی

7-      نظارت براجرای تعرفه های مصوب

8-       کشف فعالیتهای غیر مجاز درمانی که توسط شاغلان حرف پزشکی یا افراد فاقد صلاحیت صورت می گیردو برخورد قانونی با این فعالیت ها و تعطیلی مراکز غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذی صلاح

9-      تعامل وهماهنگی با سایر سازمانها وادارات از جمله سازمان نظام پزشکی ، دادسرا،سازمانهای بیمه گر ،تعزیرات حکومتی و... جهت رسیدگی به جرائم پزشکی

مراکز تحت پوشش:

کلیه مطبهای پزشکان عمومی و متخصص – مطبهای دندانپزشکی

 دفاترکار مامایی، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، مشاوره تغذیه و...

موسسات رادیولوژی،فیزیوتراپی

درمانگاههای خصوصی

لابراتوارهای پروتز دندانی

مووسسات ساخت عینک طبی

مراکز درمان سومصرف مواد و...

شماره تلفن: 08644228357 تا 9 داخلی 120

تاریخ درج محتوا: آذر 97

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷