شماره تلفن ها

تعداد بازدید:۳۲۷۵

نام

مسئقیم

داخلی

مدیر شبکه بهداشت

۴۲۲۸۳۵۵

133

فاکس شبکه

۴۲۲۸۳۵۶

-

امور عمومی شبکه

۴۲۲۲۳۴۶

122

کارگزینی شبکه

44229826 112 و 121

حراست شبکه

44224113

139

حسابداری شبکه

 44226521 و ۴۲۲۶۶۲۱

132

نظارت بر مواد غذایی

44229827

135

نظارت بر درمان

-

120

نظارت بر دارو

-

120

چاپ و تکثیر

-

 137

تلفنخانه شبکه و مرکز

۹-۴۲۲۸۳۵۷

127 و 0

مــــــــــــــرکـــــــــــــز بهــــــــــــداشـــــــــــــــــــــــــت

سرپرست مرکز بهداشت

۴۲۲۴۷۳۷

125 

واحد مبارزه با بیماریها

۴۲۲۱۲۵۰

123

واحد بهداشت محیط

44225700

1118-08644228357 تا 9

واحد بهداشت خانواده

44225312

123-08644228357 تا 9

مرکز آموزش بهورزی

-

141 و 138 

واحد گسترش شبکه

44229825

129 

واحد بهداشت روان

-

117

واحد بهداشت تغذیه، مدارس و آی تی

-

136 

واحد آموزش سلامت

-

150

انبار دارویی

-

126

بایگانی و ماشین نویسی

-

129

کارپردازی، انبار و جمعداری  

۴۲۲۱۸۷۱

119

مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱

۴۲۲۱۸۷۰

-

خانه بهداشت هستیجان

44261277

-

خانه بهداشت رباط ترک

08672324426

-

خانه بهداشت قالهر

44268311

-

خانه بهداشت سینقان

58642301

-

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2

۴۲۲۸۷۷۰

-

مرکز خدماتت جامع سلامت نراق

08644462300

-

مرکز خدمات جامع سلامت راونج

08644262332

-

خانه بهداشت دودهک

08644260231

-

خانه بهداشت راوه

08644265344

-

خانه بهداشت راونج

08644262233

-

مرکز خدمات جامع سلامت جاسب

08644263344

-

خانه بهدشت واران

08644263425

-

خانه بهداشت بیجگان

08644269410

-

مرکز خدمات جامع سلامت غیاث آباد

03155635020

-

خانه بهداشت ریجان

08644465600

-

خانه بهداشت خاوه

08644461444

-

بیمـــــــــــــارستان امـــــــــــــام صــــــــــــــــــــادق (ع)

سرپرست بیمارستان

-

209

مدیر بیمارستان

08644231411

207

دفتر پرستاری

08644228855

208  و 308  

حسابداری بیمارستان

08644233831

237و 236 

فوریتهای پزشکی

086۴۲۲۸۸۵۶  و 115

-

در آمد بیمارستان

0864۴۲۲۶۶۲۰

215 و 216

تلفنخانه بیمارستان

08644224114 تا 19  و 5264 و  4646

 و 2190 

کارپردازی

44223288

204 

کارگزینی

-

203

دبیرخانه(ماشین نویسی)

- 205

مددکاری

- 206

داروخانه 

- 211

آبدارخانه

- 210

ثبت نسخ

- 212

بایگانی

- 214

درمانگاه 

- 233

صندوق

- 286

پذیرش

- 285

آزمایشگاه

- 221 و 222

رادیولوژی

- 224 و 225

تاسیسات

- 275

دفتر خدمات

- 274

نقلیه

- 270

آشپزخانه 

- 271

رختشویخانه

- 276

درمانگاه اطفال

- 231

درمانگاه داخلی

- 235

درمانگاه جراحی

- 232

درمانگاه زنان

- 227

امور دارویی

- 218

بیمه ها

- 217

انتقال خون

- 278

اورژانس

- 251 و 252

اتاق پزشک 1

- 253

اتاق پزشک 2

- 254

زایشگاه

- 261 و 262

دیالیز

- 297

سی سی یو

- 266 و 267

اتاق عمل

- 255 و 265

بخش داخلی

- 245 و 246

بخش جراحی 

- 243 و 244

تست ورزش

- 262

نگهبانی بیرون

- 283 و 284

نگهبانی داخل

- 257

سونوگرافی

- 224 و 230

آندوسکوپی

- 226

بهداشت محیط 

- 214

انبار دارو

- 282

سی تی اسکن

- 230

سی پی آر

- 272

ثبت اسناد دارویی

- 214

اکو

- 264

تزریقات

- 271

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۷