اخبار

تا از گلت جز ایثار رنگی دگر نخندد...

خانم مرضیه مزینی سرپرستار بخش داخلی و کووید۱۹ بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان،پرستار بارداری که با وجود انکه فرشته ای هفت ماهه را با خود همراه دارد،سنگر مبارزه با کرونا را ترک نکرده است و در کنار دوستان خود باقی مانده است.

ادامه مطلب
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اراک از بیمارستان فرهنگ خسروانی و شبکه بهداشت و درمان فراهان

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اراک از بیمارستان فرهنگ خسروانی و شبکه بهداشت و درمان فراهان

مورخ ۹۹/۵/۵ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اراک از بیمارستان فرهنگ خسروانی و شبکه بهداشت و درمان فراهان باردید نمودندو مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان فراهان بررسی نمودند.

ادامه مطلب