آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها
آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذبآئین نامه ها
آیین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمیآئین نامه ها
آیین نامه اداری ،استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابستهآئین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشیآئین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجیآئین نامه ها
آیین نامه مهندسی مشاغل و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکیآئین نامه ها
آیین نامه ساختار وتشکیلات دانشگاه علوم پزشکیآئین نامه ها
Massengerویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Captchaویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
elanویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
PDFویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Dashboardویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
searchویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
takhsisویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
upload movieویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
cartable faliatویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
LOG INویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
فرمت صورتجلسات ستاد پایش برنامه عملیاتیفرم ها
فرم درخواست یوزر دانشگاهی اراکفرم ها