آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
چارچوب مستندسازی اقداماتفرم ها
نظارت و تدوین برنامه عملیاتی در راستای سیاستهای کلی هیات امناءمطالب آموزشی
نحوه محاسبات سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
معرفی امکانات سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
فرایند تدوین برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
راهنمای کاربری استفاده از سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
بروشور آموزشی پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
نقشه راه اصلاح نظام اداریقوانین و مقررات
نقشه جامع علمی سلامتقوانین و مقررات
نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایرانقوانین و مقررات
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین و مقررات
قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها بالحاظ نمودن آخرین اصلاحاتقوانین و مقررات
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورقوانین و مقررات
سند نقشه جامع علمی کشورقوانین و مقررات
موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتیسایر قوانین
ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۱-۶-۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامیسایر قوانین
ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۱-۶-۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامیسایر قوانین
ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۱-۶-۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامیسایر قوانین
ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۱-۶-۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامیسایر قوانین
اختیارات هیأت امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاههاسایر قوانین