مدیر گروه شنوایی شناسی

تعداد بازدید:۲۰۱۹

 

مدیرگروه : سرکار خانم  بهیه کهن سال

کارشناس ارشد شنوایی شناسی

 

شرح وظایف مدیر گروه شنوایی شناسی:

1- نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص.

2- بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب

3- تهیه و تدوین شیوه نامه ها و طرح های آموزشی و ارائه آن ها به شورای آموزشی دانشگاه.

4- بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی

5- کنترل سنوات تحصیلی دانشجویان.

6- نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مقاطع مختلف رشته های تحصیلی.

7- نظارت بر عملکرد فعالیت های آموزشی دانشجویان.

8-تدوین و برنامه ریزی برنامه هفتگی نیمسال تحصیلی    

 

ساعات ملاقات عمومی دانشجویان : 13-15 دوشنبه ها

کلید واژه ها: مدیر گروه مدیرگروه شنوایی شناسی خانم بهیه کهن سال

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۲